Διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί στην Ομάδα Ρομποτικής

Προσδιορισμός της βέλτιστης θέσης πρόσδεσης και σχεδιασμός κίνησης Αυτονόμου Υποβρύχιου Οχήματος φέροντος ρομποτικό βραχίονα (IAUV) για την εκτέλεση υποθαλάσσιων χειρισμών (Σωτηρόπουλος, 2014)
Ανάπτυξη αλγορίθμων ιεραρχικού ευφυούς ελέγχου ρομπότ για τον χειρισμό εύκαμπτων αντικειμένων κατά τη ραφή τους (Κουστουμπάρδης, 2014)
Έλεγχος ρομπότ για το διαχωρισμό υφάσματος από στοίβα και τη μεταφορά του σε επόμενο στάδιο επεξεργασίας, βασιζόμενος σε μεθόδους τεχνητής νουμοσύνης (Ζουμπόνος, 2011)
Πεδιακές μέθοδοι συναρμολόγησης μικροαντικειμένων (Λαζάρου, 2009)
Σχεδιασμός κίνησης ρομπότ σε περιβάλλον εμποδίων (Ξυδιάς, 2008)
Έλεγχος ρομπότ για το χειρισμό υφασμάτων κατά τη ραφή βασιζόμενος σε μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης και ανάδραση όρασης (Ζαχαρία, 2008)
Μοντελοποίηση θεμελιώδους σχεδιασμού βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη - Εφαρμογή στο μηχανοτρονικό σχεδιασμό (Μουλιανίτης, 2003)
Ανάπτυξη κατά προσέγγιση ισομετρικών απεικονήσεων τυχαίων τρισδιάστατων επιφανειών στο επίπεδο: εφαρμογή σε γραφικά υπολογιστών (Αζαριάδης, 1999)
Γενετικοί αλγόριθμοι στο σχεδιασμό ρομποτικών τροχιών (Νεάρχου, 1996)