Ολοκληρωμένες Διπλωματικές Εργασίες

Εντοπισμός συγκρούσεων και διάκριση από επιθυμητές επαφές κατά τη συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ (Κουρής, Α. - 2016)
Βελτίωση συνεργασίας ανθρώπου-ρομπότ με μέτρηση της συν-ενεργοποίησης μυών από ηλεκτρομυογράφο (Γραφάκος, Σ. - 2016)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανισμού ανύψωσης φορτίων με σύστημα υποβοήθησης (Δημέας, 2012)
Πειραματική διάταξη Inverter-Electric Motor με χρήση του λόγου V/f και της συχνότητας f (Χείλαρης - Δακουτρος, 2012)
Κατασκευή ρομπότ για αναζήτηση και κατάσβεση πυρκαγιάς (Κούρκουνας, 2011)
Σχεδιασμός κινούμενου ρομποτικού οχήματος για επιθεώρηση δεξαμενών πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια πριν το καθαρισμό αυτών (Κολιτσόπουλος, 2011)
Μετατροπές ρομποτικής πλατφόρμας και αλγόριθμοι για αναγνώριση και προσέγγιση εστίας φωτιάς (Κουνάδης, 2011)
Κατασκευή και προγραμματισμός αναδιαμορφώσιμου ρομπότ με Lego (Κατσαντώνης, 2010)
Αισθητήρες και αλγοριθμοι για την αναγνώριση εστίας φωτιάς (Κουνάδης, 2010)